Strata FAQ

Frequently Asked Question

Lain -Lain

Pihak JMB boleh berurusn dengan pihak pelikuidasi yang dilantik oleh Mahkamah/Jabatan Rekabentuk Bandar dan Bangunanm DBKL bagi mendapatkan salinan Sijil Perakuan Kelayakan Mendudukit (CFO) tersebut.

Boleh. Caj penyenggaraan adalah berdasarkan kepada kadar unit syer yang diumpukkan kepada setiap petak. (Seksyen 12(3) Akta 757)

Pihak MC dinasihatkan untuk merujuk kandungan kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak MC dan ejen yang dilantik. Sekiranya terdapay mana-mana pihak yang melanggar mana-mana klaus di dalam kontrak tersebut, pihak yang mempunyai ‘locus standi’ boleh memulakan prosiding di Tribunal/mana-mana Mahkamah yang berbidangkuas kompeten bagi mendapatkan keputusan mutlak.

Tidak boleh. Ini disebabkan Persatuan Penduduk dan Perbadanan merupakan dua entiti yang berbeza.

Pengurusan Mesyuarat Agung

Pemilik boleh melantik mana-mana ornag sebagai proksi secara bertulis dan mematuhi syarat berikut:
i) Menandatangani surat perlantikan/perwakilan proksi;
ii) Jika pemilik unit merupakan syarikat/pertubuhan/badan berkanun atau mana-mana badan lain, perwakilan kuasa perlulaj disertakan dan ditandatangani oleh salah seorang lembaga syarikat;
iii) Sekiranya lantikan proksi dibuat oleh wakil pemilik, maka surat wakil kuasa oleh pemillik petak perlu disertakan;
iv) Seorang proksi hanya boleh mewakili until satu petak sahaja; dan
v) Surat cara perlantikan proksi hendaklah diserahkan kepada pejabat pengurusan selwat-lewatnya dua (2) hari sebelum tarikh mesyarat.

(Jadual Kedua Perkara 18, Akta 757)

Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari
Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari tidak boleh memegang jawatan melebihi dua(2) tempoh berturut-turut.

(Jadual kedua, Perkara 2(5), Akta 757)

Ahli Jawatankuasa
Ahli jawatankuasa pengurusan tidak bolej memegang jawatan melebihi tiga (3) tempoh berturut-turut.

(Jadual Kedua, Perenggan 2(6), Akta 757)

Ya. Semua ahli jawatankuasa pengurusan hendaklah dipilih pada setiap mesyuarat agung tanhunan.

(Jadaul Kedua, Perenggan 2(4), Akta 757)

AGM tidak perlu dibuat sekiranya Fasa 1 dan Fasa 2, dalam 1 lot. AGM boleh diadakan seperti biasa dengan melibatkan pemilik Fasa 1 dan Fasa 2.

Semakan dan siasatan akan dibuat dan pihak COB akan mengarahkan pihak JMB/MC berkenaan untuk
mengadakan mesyuarat AGM dalam masa yang terdekat.

Sekiranya pengundian dibuat secara angkat tangan, satu petak mewakili satu undi. Sekiranya pengundian dibuat secara bertulis (by poll), bilangan undi dikira bersamaan bilangan unit syer suatu petak.

Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa

Pesuruhjaya boleh melantik mana-mana anggota jawatankuasa pengurusan untuk mengadakan mesyuarat berdasarkan permohonan bertulis oleh sekurang-kurangnya 2 Ahli Jawatankuasa.

(Jadual Kedua, Perkara 2(2) Akta 757)

Boleh kerana peruntukan Akta 757 hanya mensyaratkan pemilik petak layak menjadi anggota jawatankuasa.

Tidak boleh. AJK hendaklah dipilih dari kalangan pemilik yang mempunyai hakmilik strata atau perjanjian jualbeli.

Pengosongan jawatan yg berlaku akibat kehilangan kelayakan tidak memberi kesan kepada ahli jawatan kuasa yang layak.

Sebagai committee member anda tidak dibayar gaji. Walau bagaimanapun, elaun boleh dipertimbangkan dengan syarat mengemukakan permohonan kepada pihak COB untuk kelulusan muktamad.

Penetapan Jumlah Elaun Yang Diberi Kepada Committee Member Adalah Berdasarkan Penetapan Yang Diputuskan Didalam AGM/EGM. Walau bagaimanapun, keputusan muktamat jumlah elaun tersebut adalah tertakluk kepada kelulusan pihak COB.

Bagi Jawatan Pengerusi, Bendahari Dan Setiausaha Tempoh Memegang Jawatan Tersebut Adalah Selama 2 Tahun, Dan Ianya Mula Dikira Pada Tarikh Berkuatkuasanya Akta 757 Iaitu Pada 1 Jun 2015.

Akaun

Pemaju boleh disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu riggit atau kedua-duanya. Jika kesalahan tersebut berterusan akan didenda selanjutnya tidak melebihi lima ribu riggit bagi tiap-tiap hari atau sebahagiannya kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

(JMB – Seksyen 15, Akta 757)
(MC – Seksyen 55, Akta 757)

Pihak MC boleh membuat aduan ke Tribunal Pengurusan Strata atau memulakan prosiding di mana-mana mahkamah yang berbidangkuasa kompeten bagi mendapatkan keputusan mutlak. MC juga boleh membuat aduan ke Suruhanjaya Pencegahan Pasuah Malaysia (SPRM)/Polis/Malaysian Institude of Accountants (MIA)

Boleh selagi tidak bercanggah dengan peruntukan Akta 757.

Tidak boleh. Laporan audit hendaklah dikeluarkan mengikut tahun berakhirnya akaun laporan beraudit

Akaun penyenggaraan untuk kerjakerja rutin penyenggaraan dan pengurusan. Sinking fund bagi kerja-kerja yang melibatkan modal berskala besar seperti pengecatan bangunan, tangki air dll.

Akaun Sinking Fund diwujudkan bagi kegunaan kerja-kerja yang melibatkan modal besar seperti pengecatan bangunan, tangki air dll. Sebaiknya boleh digunakan selepas mendapat kelulusan majoriti pemilik petak dalam mesyuarat agung.

Sinking Fund adalah sekurangkurangnya 10% daripada caj penyenggaraan.

Boleh jika mempunyai anggaran perancangan perbelanjaan penggunaan sinking fund yang telah dibentang dan diluluskan di dalam AGM/EGM.

Liabiliti sebelum penubuhan JMB hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemaju. Namun sekiranya telah berlaku pemindahan liabiliti berkenaan, perkara ini boleh dirujuk kepada Tribunal Pengurusan Strata.

Tunggakan Caj Penyenggaraan

JMB boleh memyampaiskan suatu notis bertulis kepada pembeli atau pemunya petak yang menuntut pembayaran jumlah wang yang kena dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyampaian notis. Jika masih tidak bayar, JMB boleh memfailkan saman atau tuntutan dalam Mahkamah atau dihadapan Tribunal Pengurusan Strata.

(Seksyen 34, Akta 757)

JMB juga boleh membuat permohonan bersumpah secara bertulis kepada piha COB untuk mendapatkan suatu waran penahanan yang memberi kuasa bagi penahanana apa-apa harta alih yang dipunyai oleh pemunya petak yang ingkar.

(Seksyen 35, Akta 757)

Proses tindakan menyita harta alih ke atas pembeli yang gagal menjelaskan caj penyenggaraan boleh diambil setelah pihak COB mengeluarkan waran penahanan melalui Borang A (jadual Ketiga Seksyen 35 Akta 757). Walau bagaimanapun, tindakan ini hanya boleh diambil apabila pihak JMB telah memfailkan saman atau tuntutan dalam Mahkamah atau di hadapan Tribunal Pengurusan Strata.

Tidak boleh. Sila rujuk kes mahkamah ‘John Denis De Silva vs. Cresent Court Management (2006) 2 CLJ 605 (S6-24-2340-2004)”.

Semak rekod pemilikan dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi berkaitan untuk pengeluaran notis tunggakan kepada pemilik tersebut.

Tidak boleh. Tindakan MC hendaklah mengikut peruntukan Akta 757 dengan mengeluarkan notis peringatan.

Perkara ini diluar bidang kuasa COB. Perkara ini perlu dirujuk ke Jabatan Insolvensi Malaysia.

Pihak COB boleh membantu pihak JMB/ MC untuk menyelaraskan perbincangan bersama agensi terlibat bagi menyelesaikan permasalahan ini.

Adalah tanggungjawab pemilik petak untuk menjelaskan Caj penyenggaraan mengikut waktunya. Kegagalan pemilik petak menjelaskan caj penyenggaraan boleh dikelaskan sebagai pmungkir dan tindakan boleh diambil sebagaimana yang diperuntukan di dalam Akta dan Peraturan.

Semakan Pemilik Baru Perlu Dibuat Kepada Mana-Mana Pihak Berkaitan Bagi Mendapatkan Maklumat Untuk Tujuan Pengeluaran Notis (PTG, Cukai Taksiran Dll)

Pengurusan Mesyuarat Agung

Pembaikan dan penyenggaraan didalam unit individual adalah tanggungjawab pembeli unit masing-masing. Sekiranya ia berpunca dari kawasan harta gunasama, pihak Badan Pengurusan hendaklah mengambil tindakan pembaikan berkenaan.

(JMB – Seksyen 21(1) (a) Akta 757)

(MC – Seksyen 51(1) (a), Akta 757)

Sekiranya ia adalah bagi manfaat untuk 1 pemilik, ia adalah menjadi tanggungjawab pemilik berkenaan. Walaubagaimanapun, sekiranya ia adalaj bagi manfaat kepada lebih dari 2 pemilik, ia adalah menjadi tanggungjwab pihak JMB/MC.

Pihak pengurusan dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan serta keputusan di dalam mesyuarat agung (AGM/EGM) dan seterusnya memohon kebenaran merancang daripada Jabatan Perancang Bandar (OSC).

Undang-Undang Kecil Bangunan dibawah kawal selia Jabatan Rekabentuk Bandar dan Bangunan, DBKL tidak melarang pemasangan grill di balkoni. Manakala dari segi syarat Bomba pula, grill yang dibenarkan adalah grill yang boleh dibuka sahaja.

Oleh itu, phak pengurusan diminta untuk mengawal jenis-jenis pemasangan grill ini dengan memasukkan syarat-syarat pemasangan di dalam Undang-undang Kecil pemajuan masing-masing.

Undang-Undang Kecil

MC dinashihatkan agar mewujudkan peruntukang kaedah atau cara untuk menangani masalah perletakkan kereta terbiar atau lain-lain harta alih di kawasan harta bersama di dalam undang-undang Kecil pemajuan masing-masing sebelum meneruskan tindakan penguatkuasaan. Pihak MC juga dinasihatkan untuk mengemukakan notis terlebih dahulu kepada mana-mana pemilik yang terlibat sebelum sebarang tindakan yang diambil.

Pihak Pengurusan dinasihatkan untuk mewujudkan Undang-undang kecil yang mensyaratkan pemilik supaya memaklumkan kepada pihak pengurusan sebelum sebarang pengubahsuaian dilakukan. Sekiranya mana-mana pemilik didapati telah melanggar syarat-syaray yang ditetapkan, pihak pengurusan boleh mengambil tindakan berdasarkan kepada Undang-undang Kecil berkenaan.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account